Algemene voorwaarden van Bruno Klassiek

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van cd en dvd winkel Bruno Klassiek (hierna te noemen BK) zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
 2. Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
 3. Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
 4. Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BK worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BK ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

 1. Alle aanbiedingen van BK zijn vrijblijvend en BK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
 2. Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BK. BK is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt BK dit mee binnen twee (2) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

 1. De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro’s, inclusief 9% of 21% BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele andere belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
 2. Betaling dient vooraf te geschieden, tenzij anders (schriftelijk) overeengekomen.
 3. Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel)voorwaarden worden gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de bankrekening van BK.
 4. Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% per maand of een deel van een maand verschuldigd over het openstaande bedrag. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door BK bent u een bedrag van vijftien euro (€15,-) aan administratiekosten verschuldigd en indien BK haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van BK om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen. Alle bovengenoemde vorderingen zijn direct opeisbaar.
 5. Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BK gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
 6. Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling van de prijsverhoging door BK.
 7. Online prijzen kunnen NIET worden gecombineerd met eventuele kortingsacties in de fysieke winkel en het gebruik van cadeaubonnen en creditcards, ook niet als u kiest voor “AFHALEN IN WINKEL”.

Artikel 4. Levering

 1. BK doet er alles aan om uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren, maar is tegelijk ook afhankelijk van zijn leveranciers. De door BK opgegeven levertijden zijn daarom slechts indicatief. BK doet zijn best om eventuele onverhoopte vertragingen zo snel mogelijk kenbaar te maken. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Bij speciaal op verzoek bestelde producten of afwijkende bestelafspraken geldt in principe een afnameverplichting, zodat BK u aan een aanzienlijk langere termijn houdt (3 maanden), voordat eventueel kan worden geannuleerd.
 2. In geval uw bestelling een import-item betreft wordt dit op de site aangegeven. Levering van dergelijke items, indien niet bij BK op voorraad, kan makkelijk 3 à 4 weken (langer) duren. U dient hier rekening mee te houden bij uw bestelling.
  Ook is het mogelijk dat er tijdelijk geen voorraad is bij de fabriek/leverancier of dat een landelijke releasedatum is uitgesteld.
 3. De levering van de producten vindt plaats op het tijdstip waarop alle producten gereed zijn voor verzending aan u. In sommige gevallen zal BK als service naar de klant deelleveringen uitvoeren. Dit is ten alle tijden een service, geen recht. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.
 4. In het geval een artikel niet langer meer verkrijgbaar is, zal BK u hier zo snel mogelijk van op de hoogte brengen en vrijblijvend, indien beschikbaar, een vergelijkbaar product aanbieden. Of het hiervoor betaalde bedrag terugstorten op uw rekening. Het feit dat een enkel product niet langer leverbaar is, is geen wettige reden om de gehele order te annuleren, tenzij de leverbare en niet-leverbare producten een duidelijk verband met elkaar hebben. Indien u, door het feit dat één of meerdere items niet meer leverbaar zijn, in aanmerking komt voor verlaging van de verzendkosten, zal BK u hiervan in kennis stellen.
 5. U kunt ervoor kiezen om zendingen te laten voorzien van een barcode voor track & trace. Daarnaast kunt u verzoeken om pakketten aangetekend te laten versturen voor extra zekerheid; aangetekende pakketten zijn verzekerd tot €500,- en tevens voorzien van een track & trace code. Aan beide verzendvormen zijn extra kosten verbonden.
 6. BK werkt momenteel aan een geautomatiseerde verzendkostenberekening op de websites van BK. Bij de verzendkosten voor buitenlandse zendingen staat nu veelal alleen het hoogste tarief vermeld (voor aangetekende zendingen buiten Europa) . U kunt ons vooraf aan uw bestelling verzoeken de verschillende tarieven voor een bepaalde bestemming mede te delen. Daartoe kunt u ons bereiken via ons Contactformulier.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan BK verschuldigd bent, ter finale kwijting heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

 1. U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door BK geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 2. BK garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.
 3. BK maakt voor haar website gebruik van teksten en afbeeldingen, welke afkomstig zijn van platenmaatschappijen en groothandels. In een enkel geval zijn teksten en plaatjes afkomstig van het internet. Aangezien er steeds vaker verschillende versies verkrijgbaar zijn van dezelfde cd/sacd/dvd, kan BK niet garanderen dat het geleverde product volledig hetzelfde is als wat getoond wordt. Men kan dan ook op geen enkel moment rechten ontlenen aan de getoonde afbeeldingen op de site van BK.

Artikel 7. Herroepingsrecht

 1. Bij de aankoop van een product op de website via een creditcard heeft u de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Uw bedenktermijn gaat in op de dag dat u of een vooraf door u aangewezen en aan BK bekend gemaakte vertegenwoordiger het product ontvangt.
 2. Tijdens de bedenktijd zult u zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. U zult het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. Indien u van uw herroepingsrecht gebruik maakt, zult u het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan BK retourneren, conform de door BK verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. Geluidsdragers worden door BK verzegeld geleverd. Uitsluitend geluidsdragers die nog in de origineel door BK geleverde verzegeling verpakt zitten vallen onder uw herroepingsrecht. Door het verbreken van de verzegeling vervalt uw herroepingsrecht.
 4. Indien u gebruik wenst te maken van uw herroepingsrecht bent u verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product, kenbaar te maken aan BK. Het kenbaar maken dient u te doen middels een email aan BK. Nadat u kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. U dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.
 5. Indien u na afloop van de in lid 2 en 4 genoemde termijnen niet kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van uw herroepingsrecht resp. het product niet aan BK heeft teruggezonden, is de koop een feit.
 6. NB: retour gestuurde artikelen zonder het eerst volgen van bovenstaande procedure worden niet behandeld.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

 1. U hebt de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BK daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
 2. Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft BK de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
 3. NB: retour gestuurde artikelen zonder mondeling of schriftelijk akkoord vooraf van BK worden niet behandeld. U blijft tevens gebonden tot betaling van het gehele factuurbedrag. Retourzendingen worden in ieder geval niet geaccepteerd indien de verpakking van het product beschadigd is en/of de plastic (fabrieks)verzegeling is verbroken.
 4. In het geval van technische mankementen, zoals persfouten, heeft u het wettelijke recht om te retourneren. Als het defect ook door BK geconstateerd wordt, heeft u volgens deze algemene voorwaarden recht op vergoeding van porto voor de retourzending (graag bon van postkantoor toevoegen!) en zorgen wij kosteloos voor een nieuw exemplaar. Indien het product wel blijkt te werken, zijn wij genoodzaakt om alle gemaakte verzend- & handling-kosten aan u door te berekenen. Dat een cd, sacd of dvd niet werkt, omdat er sprake is van oudere of niet goed werkende apparatuur (spelers hebben gemiddeld een technische levensduur van ± 5 jaar), is op zich géén geldige reden voor retourzenden. BK adviseert altijd, om het product op een tweede, (jongere) cd/dvd-speler uit te proberen, of eerst een lenscleaner voor de cd/dvd-speler te gebruiken. Gebruik géén auto-cd-spelers’s om te vergelijken. Technisch gezien zijn dit namelijk geen cd-spelers, maar cd-rom-spelers. De techniek van die spelers is (qua software) vaak minder goed dan die van gewone cd/dvd-spelers!
  Krassen en vegen op cd’s, sacd’s en dvd’s komen niet in aanmerking voor retourzenden, aangezien elk besteld product ALTIJD vóór verzending wordt gecontroleerd op eventuele gebruikssporen en/of beschadigingen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

 1. Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BK, dan wel tussen BK en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en BK, is BK niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BK.

Artikel 10. Overmacht

 1. Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BK in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat BK gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 2. Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BK kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

 1. Indien u aan BK schriftelijk opgave doet van een adres, is BK gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u de aan BK schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
 2. Wanneer door BK gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat BK deze Voorwaarden soepel toepast.
 3. Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met BK in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door BK vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
 4. BK is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Verzendkosten

 1. a. De verzend- en administratiekosten binnen Nederland bedragen per bestelling via deze webwinkel slechts eenmaal €3.50 incl. BTW (€2.89 excl. BTW), ongeacht het aantal titels bij een standaard verzending via PostNL of DHL. Voor naleveringen – behalve nog te verschijnen producten – worden dus geen extra kosten meer berekend. Bruno Klassiek behoudt zich, uit oogpunt van kostenbesparing, het recht voor om te proberen de zending zoveel mogelijk in zijn geheel in één keer uit te leveren (dus alle titels in één zending samen), rekening houdend met wat redelijk en billijk is. Let wel: voor nog na te leveren producten die nog moeten verschijnen worden extra verzendkosten berekend.
  Desgewenst kunt u kiezen voor extra zekerheid. Een brievenbuspakket met track & trace code kost €5,75 incl. BTW i.p.v. €3,50. Aangetekend laten verzenden binnen Nederland kost €9,50 incl. 21% BTW i.p.v. €3,50.
  b. Bedraagt het totale bedrag van de bestelling meer dan €75,- incl. BTW (uitverkochte en nog te verschijnen titels uitgezonderd), dan is standaard verzending via PostNL binnen Nederland zelfs geheel gratis.
  Voor zendingen boven €75,- waarbij gekozen wordt voor versturen met track & trace code of aangetekend geldt een korting van €3,50 op het betreffende tarief.
  c. Bij grotere boekwerken (gidsen, repertoria) of andere uitzonderlijke gevallen, zoals de combinatie van boeken en CD’s of dozen met heruitgaven met veel CD’s voor relatief weinig geld die niet door de brievenbus passen, geldt een toeslag van €3.50 incl. BTW (€2.89 excl. BTW) op de verzendkosten.
 2. De kosten voor buitenlandse zendingen kunt u bij ons aanvragen en worden berekend op basis van reële kosten voor aangetekende zendingen vermeerderd met de verplicht door ons in rekening te brengen BTW.
 3. BK behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de verzendtarieven te wijzigen.
 4. Indien zich een wijziging in de verzendkosten voordoet, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen zeven (7) dagen na mededeling door BK van de verhoging van de verzendkosten.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Haarlem (Nederland).